Met meer dan 2.200 succesvolle letselschadezaken kunt u rekenen op mijn ervaring.

Met meer dan 2.200 succesvolle letselschadezaken kunt u rekenen op mijn ervaring.

Media & Opinie

Over overlijden als gevolg van niet tijdig ontdekken Q-koorts

Zaak van Rogier Mooij tegen het Het Tergooi ziekenhuis

Deze kwestie heeft in de media veel stof doen opwaaien. In de kern kwam het er op neer dat door nalatigheid van diverse betrokken specialisten en verplegend personeel, te laat een juiste diagnose is gesteld waardoor Rogier Mooij van slechts 21 jaar onnodig is overleden.
Hoewel dit soort zaken helaas dagelijkse praktijk is, maakte het Tergooi ziekenhuis de ellende voor de moeder van Rogier Mooij alleen maar erger door aan de betaling van de door het ziekenhuis aangeboden schadevergoeding de voorwaarde te verbinden dat de moeder over deze gang van zaken met niemand mocht praten en verder zou afzien van klachtprocedures en dergelijke. Onder druk hiervan is de moeder daarmee tegen haar zin akkoord gegaan omdat zij het geld hard nodig had. Toen de moeder daar later spijt van kreeg heeft zij alsnog de media opgezocht. Dit heeft ertoe geleid dat minister Schippers heeft voorgesteld het afsluiten van dergelijke zwijgcontracten in de toekomst te verbieden.

Miljoenen voor Libanonveteranen

Het ministerie van Defensie heeft bekendgemaakt dat het schadevergoeding zal betalen aan veteranen met een posttraumatisch stressyndroom (PTSS) die begin jaren tachtig zijn uitgezonden naar Libanon. Hiermee komt een einde aan een jarenlang slepend conflict tussen deze veteranen en Defensie waarbij Defensie door de veteranen werd verweten zijn zorgplicht tegenover deze veteranen te hebben geschonden.

Deze omslag komt voort uit een beslissing van de hoogste bestuursrechter in een door een veteraan aangespannen zaak, inhoudende dat niet de veteraan maar Defensie moet bewijzen dat hij er alles aan gedaan heeft om de oorzaak van deze ziekte te voorkomen. En waarschijnlijk heeft Defensie gedacht niet aan deze bewijsopdracht te kunnen voldoen.

Deze toezegging heeft ook gevolgen voor veteranen van andere missies zoals in Afganistan. Het vervolg is nu dat elke veteraan met PTSS zijn persoonlijke schade, bestaande uit bijvoorbeeld inkomensverlies, kan gaan begroten en bij Defensie mag indienen. Vervolgens zal van geval tot geval worden bekeken wat er aan schadevergoeding zal worden uitgekeerd. Ook daarover kan natuurlijk weer de nodige discussie ontstaan. In totaal zal het vermoedelijk gaan om enige tientallen miljoenen euro’s.

NRC: Laat artsen zich liever druk maken over hun vermeende onfeilbaarheid

Artikel NRC, april 2016, Artsen vrees voor claims
Naar aanleiding van het artikel Arts behandelt extra uit angst voor claims (29/30 het volgende. Er is geen weldenkende letselschadejurist te vinden die een arts aanklaagt, omdat deze op juiste medische gronden een doorverwijzing of aanvullend onderzoek heeft geweigerd. En al helemaal niet op basis van no cure no pay. Simpelweg omdat door deze enkele weigering geen aansprakelijkheid, laat staan verhaalbare schade ontstaat. Er valt in zon situatie dus voor de patiënt niets te verdienen. Dat kan pas als er aantoonbaar een medische fout is ontstaan. Maar dat is niet aan de orde. De artsen hoeven zich dus geen zorgen te maken over extra claims. Iets anders is dat artsen terecht met succes kunnen worden aangeklaagd als achteraf blijkt dat ten onrechte niet of te laat is doorgelezen of ander onderzoek is geweigerd waardoor letselschade is ontstaan. Waar de artsen zich beter zorgen over kunne maken, is de nog steeds met name in ziekenhuizen heersende cultuur waarin medici zich onfeilbaar wanen en hun fouten maar moeilijk kunnen toegeven. Laten ze daar hun energie insteken in plaats van af te geven op mondige patiënten en letselschade juristen die de artsen alleen maar scherp houden.
Mr. R.J.J.M. Witlox, letschadespecialist

Artikel:

Witlox Juristen bestaat 100 jaar!

Honderd jaar geleden, dus in 1915, werd Charles Witlox, grootvader van Rogier Witlox, beëdigd als advocaat & procureur in Den Bosch. Kort na de oorlog traden zijn oom Jan Witlox en zijn vader Karel Witlox in de voetsporen van hun vader. Hun kantoor was gevestigd aan de Stationsweg in Den Bosch. In 1985 werd Rogier Witlox beëdigd als advocaat & procureur en zette de familietraditie als advocaat voort. In 1997 vestigde hij zijn eigen kantoor aan de Postelstraat in Den Bosch waarna hij zich specialiseerde in de letselschadepraktijk die toen nog aardig in de kinderschoenen stond. Rogier Witlox was groot voorstander en voorvechter van " no cure no pay" wat in beginsel in verzekeringsland op veel weerstand stuitte. Omdat no cure no pay in de advocatuur niet was toegestaan en sterk ter discussie stond, heeft Rogier Witlox in 2001 besloten om uit de advocatuur te stappen en als letselschadespecialist zijn praktijk voort te zetten. Vanaf 2014 is no cure no pay wat betreft letselschadezaken in de advocatuur toegestaan ! Er is in de afgelopen honderd jaar veel veranderd in de rechtspraktijk, dit geldt ook en misschien wel met name op het gebied van de letselschadepraktijk. Ter gelegenheid van het jubileum van Witlox Juristen wil Rogier Witlox hier samen met geïnteresseerden en belanghebbenden uit de letselschadewereld bij stil staan. Er is hiervoor een symposium georganiseerd op woensdag 7 oktober 2015 in de Toonzaal aan de Prins Bernardstraat in Den Bosch.

Letselschadepraktijken door media aan de kaak gesteld.

De letselschadepraktijk heeft de afgelopen 20 jaar een enorme vlucht genomen. Door wetgeving en de toegenomen mondigheid van de burger, is het aantal schadeclaims fors toegenomen. Letselschade-
bureau’s schieten als paddenstoelen uit de grond. Men spreekt zelfs van Amerikaanse toestanden!
Deze ontwikkeling komt slachtoffers van letsel niet ten goede. Het wordt voor hen steeds moeilijker om het kaf van het koren te scheiden. Organisaties die alleen voor de belangen van slachtoffers zeggen op te komen, proberen via verschillende media, duidelijkheid te verschaffen in het zogenaamde Wilde Westen van de letselschadepraktijk. Helaas is hierdoor het tegenovergestelde bereikt: slachtoffers zien door de bomen het bos niet meer.

Media zorgen voor slecht imago letselschadepraktijk

Bekende letselschadespecialisten als MisterClaim en een andere marktleider zijn in een landelijk dagblad uitgemaakt voor bureaus die over de ruggen van slachtoffers grof geld zouden verdienen.
Daarmee hebben de media de verhouding tussen de verzekeraars en de letselschadespecialisten
onnodig op scherp gezet. Hiermee is het belang van het slachtoffer absoluut niet gediend.

Schijngaranties!

Op het internet wordt gretig ingespeeld op de onzekerheid en onwetendheid van slachtoffers: steunpunten, vraagbakens, infobalies, vliegen je op het internet om de oren. Allemaal beweren ze onafhankelijk advies uit te brengen in het belang van het slachtoffer. In bijna alle gevallen wordt het slachtoffer via deze sites doorverwezen naar een commercieel letselschadebureau waarvan de deskundigheid niet is gegarandeerd.

Geen Amerikaanse misstanden maar gewone Hollandse toestanden

Het is in de advocatuur nog steeds niet toegestaan om op basis van no Cure no Pay te werken. Een deel
van de advocatuur is dit een doorn in het oog. Het werken op No cure No pay basis is namelijk voor veel letselschade slachtoffers de enig mogelijkheid om hun schade te verhalen, domweg omdat zij niet in staat zijn het doorgaans hoge uurtarief van een advocaat te betalen. Zo loopt de advocatuur zaken mis. Omdat veel slachtoffers wilden dat hun letselschadezaak op basis van No cure No pay werd behandeld, heeft MisterClaim besloten in 2001 uit de advocatuur te stappen om juist wél op deze basis te kunnen werken. ?
De voordelen van No cure No pay zijn overduidelijk; het slachtoffer loopt niet het risico honorarium te moeten betalen zonder enig resultaat. Omdat de letselschadespecialist voor zijn beloning afhankelijk is van het door hem te bereiken resultaat is hij extra gemotiveerd om alles uit de kast te halen om een maximale schadevergoeding voor het slachtoffer te realiseren.

MisterClaim heeft alle ontwikkelingen in de letselschadepraktijk meegemaakt. MisterClaim heeft altijd een eigen onafhankelijke visie op No cure No pay gehad. Daarom is MisterClaim regelmatig door verschillende media gevraagd om zijn standpunt hierover toe te lichten.

Oktober 2012 heeft het Brabants Dagblad een artikel geschreven over Letselschadespecialisten,
hier te downloaden
, waarin ze volgens ons de plank behoorlijk mis slaan. Dat hebben we ook duidelijk gemaakt met een artikel op de opinie pagina van het Brabants Dagblad op 31 oktober, hier te downloaden.

Beluister interview

Letselschade-bedragen berekenen met MisterClaim

Elke letselschadezaak is uniek. Alleen een zeer ervaren letselschade-expert als MisterClaim schat de hoogte en de kansen van uw letselschadeclaim juist in.

Kies voor een onafhankelijke en professionele berekening van uw letselschadebedrag en bel gratis 0800-2200777 of vul het contactformulier in.

Contact met MisterClaim